FSC (forest stewardship council) Hội đồng quản lý rừng là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 1994 tại Mexico với sứ mệnh chống nạn chặt phá rừng bừa bãi, hài hòa các mục tiêu kinh tế, môi trường, trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững. Sau 25 năm quản lý rừng bền vững FSC đã chứng nhận hơn 200.000.000 ha rừng, hơn 39.000 chứng chỉ, hơn 1100 thành viên quốc tế tại 90 quốc gia.
PEFC (Programme for endorsement of forest certification) là chương trình xác nhận chứng chỉ rừng, bằng việc thúc đẩy quản lý rừng bền vững, tổ chức phi lợi nhuận cấp hơn 300.000.000 ha rừng, 20.000 chứng chỉ
EUTR DDS Quy chế gỗ châu âu, cho sản phẩm gỗ vào châu âu.
Mới đây trong Hiệp định đối tác tự nghuyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản viết tắt là VPA/ FLEGT giữa Việt nam và  Liên minh châu Âu (EU) được ký ngày 19/10/2018 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/06/2019 cũng đặt ra yêu cầu về gỗ hợp pháp, gỗ hợp pháp là gỗ bảo đảm tuân thủ
- Pháp luật đất đai
- Pháp luật lâm nghiệp
- Pháp luật kinh doanh – đầu tư
- Pháp luật lao động
- Pháp luật môi trường
- Pháp luật thuế
- Pháp luật thương mại
- Pháp luật khác (sở hữu trí tuệ, xuất nhập khẩu)
Tại Anh, tất cả các sản phẩm gỗ bao gồm cả gỗ và giấy được liệt kê trong Quy định gỗ của châu âu (EUTR) đều phải được CEPT (Central Point of Expertise on Timber) Đầu mối chuyên gia về gỗ đánh giá các chương trình chứng chỉ theo định nghĩa hợp pháp và bền vững, hoặc sản phẩm có chứng chỉ PEFC, FSC được chấp nhận
Tại Úc, FSC và PEFC được chấp nhận
Tại Nhật Bản chứng chỉ rừng hoặc xác minh về chuỗi cung ứng CoC , tự khai báo theo hướng trách nhiệm giải trình của Hiệp hội
Tại Úc PEFC, FSC hoặc Tiêu chuẩn lâm nghiệp Úc.
VIFI cung cấp dịch vụ đào tạo và hướng dẫn xây dựng áp dụng FSC, PEFC, DDS