Các công ty VIFI đã tư vấn thành công Tiêu chuẩn ISO 14001

Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam – LILLAMA
NM Packaging Vietnam Co., Ltd.
C.P. VIETNAM CORPORATION - FOOD PROCESSING PLANT HA NOI
C.P Hai Duong 
CENTRAL PLANT PROTECTION JOINT STOCK  COMPANY No. 1 (PSC.1)
Vaude Vietnam Company Limited
TIEN HUNG JOINT STOCK COMPANY
TIEN DAT PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
Vaude Vietnam Company Limited
GP Batteries Vietnam Limited
Sansei Corporation Vietnam
Younghan Vietnam Co., Ltd
Chee wah (Vietnam) Toys Company Limited
Công ty TNHH Nước Tinh Khiết Núi Tiên
Công ty Cổ Phần xây dựng Hợp Lực
Công ty CP Xây dựng Hợp Lực
Công ty CP Bao Bì Đông Nam Á
Công ty CP Bao bì Bông Sen
Công ty TNHH Samkwang Vina
Công ty Cổ phần Bao bì PT
Công ty TNHH Jiang Tai Việt Nam