Các sản phẩm giấy tái chế của chúng tôi:
1. DSOCC 12 
2. DSOCC 11 (OCC11) 
3. Tissue waste paper 
4. Và các loại khác
Có thể làm được những gì từ giấy thu hồi?
Đa phần giấy thu hồi được dùng để tái chế thành giấy và giấy bìa.
Cũng có một số ngoại lệ trong đó giấy thu hồi được tái chế thành loại giấy tương tự, hoặc với chất lượng thấp hơn so với loại giấy ban đầu.
Chẳng hạn như những thùng carton cũ được dùng để sản xuất giấy làm thùng carton mới.
Giấy in viết thu hồi có thể tái chế thành giấy mới dùng để photocopy.
Người ta còn dùng giấy thu hồi để làm thành nhiều loại sản phẩm khác như Bột giấy tái chế có thể đem đúc khuôn làm khay đựng trứng họăc trái cây, Giấy thu hồi có thể dùng làm thùng đựng sơn, nhiên liệu, làm vách tường hay trần nhà, và cả mái nhà. 
Sử dụng sản phẩm giấy từ giấy tái chế góp phần bảo vệ môi trường